ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodaties welke worden verhuurd onder de naam Zilt Vakanties, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81227612.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: overeenkomst tussen Zilt Vakanties en een huurder inzake de verhuur van een accommodatie, louter voor kortdurend recreatief gebruik, waarbij de accommodatie feitelijk ter beschikking gesteld wordt. Zilt Vakanties hierna te noemen: verhuurder.

Huurder: de (rechts-)perso(o)n(en) die met verhuurder een overeenkomst heeft/hebben gesloten.

Gebruiker: huurder en de door huurder opgegeven perso(o)n(en)die gebruik (kunnen) maken van de door huurder gehuurde accommodatie. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen verhuurder en huurder.

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Nadat u heeft gereserveerd, ontvangt u van ons binnen 48 uur een bevestiging. Indien u binnen tien dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen huurder en Zilt Vakanties komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan huurder hebben bevestigd. De reserveringsbevestiging tezamen met de algemene voorwaarden, zoals vermeld in de bevestiging, vormen samen de huurovereenkomst. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik.

Betaling

Wij verzoeken huurder om 30% van de huursom direct te voldoen na ontvangst van de reserveringsbevestiging. De andere 70% dient huurder 14 dagen voor de aankomstdatum aan verhuurder te hebben betaald. Indien de reservering ligt binnen 14 dagen voor de aankomstdatum dient huurder bij de ontvangst van de reserveringsbevestiging 100% van het factuurbedrag ineens aan Zilt Vakanties over te maken. De aanbetaling en/of betaling dient huurder over te maken op het door Zilt Vakanties aan huurder doorgegeven bankrekeningnummer onder vermelding van naam en reserveringsnummer.

Met het voldoen van een termijn of de gehele huursom bevestigt huurder de reservering en komt de overeenkomst tot stand. Daarnaast bevestigt huurder de Algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behoudt Zilt Vakanties het recht voor om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Verhuurder brengt een waarborgsom aan huurder in rekening. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin des woords- die verhuurder lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en gebruikers. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie, overmatig energieverbruik en/of overige kosten) van verhuurder op de huurder en/of gebruikers binnen 14 dagen gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding op huurder blijven onverminderd gehandhaafd.

Sleutel

De sleutel wordt aan huurder overgedragen door een medewerker van Zilt Vakanties of via een sleutelkluis bij de voordeur.

De huurder is nimmer gerechtigd de overige aanwezige sleutels onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen, dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutels van de vakantiewoning worden door Zilt Vakanties in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutels blijven eigendom van verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige wijze van verloren gaan van een van de sleutels is de huurder een bedrag verschuldigd van € 150,00.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op kosten van huurder.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Annulering is enkel geldig als huurder binnen de termijn een bevestiging heeft gehad.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Annuleren tot 90 dagen voor aankomst: restitutie van aanbetaling.
 • Annuleren vanaf 90 dagen tot 28 dagen voor check-in: huurder is aanbetaling van 30% verschuldigd.
 • Annuleren vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor check-in: huurder is 50% verschuldigd.
 • Annuleren vanaf 14 dagen voor aankomst: huurder is 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

In geval van no show of vervroegd vertrek: huurder is het volledige huurbedrag verschuldigd. In geval van annulering door verhuurder worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

In geval het door huurder gereserveerde object onverhoopt niet beschikbaar is of komt, is verhuurder gerechtigd huurder een door verhuurder te bepalen gelijkwaardige of betere vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Huurder zal in dat geval verhuurder nimmer in rechte kunnen aanspreken.

Verblijf

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruikmaken van de vakantiewoning. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10.00 uur te hebben verlaten.

 • De vakantiewoning is rookvrij.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
 • De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding en aan te bieden bij de afvalverzamelplaatsen op het park.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum is nadrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten, geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van het binnen inventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • De woning wordt niet verhuurd aan groepen jongeren en/of ten behoeve van een vrijgezellenfeesten. Indien blijkt dat de aanvrager alsnog de vakantie gebruik ten behoeve van voorgenoemde doeleinden heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder restitutie van de huursom te beëindigen.
 • Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van omliggende (vakantie)woningen.
 • Voor het plegen van noodzakelijk (tuin-)onderhoud zal huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens zijn verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • In sommige accommodaties zijn huisdieren toegestaan. Indien huurder en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient huurder dit direct bij reservering kenbaar te maken. In dat geval wordt door verhuurder een toeslag aan huurder in rekening gebracht.
  • Huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan derden.
  • Een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
  • Huisdieren mogen niet op het meubilair.

Aansprakelijkheid/ schade/ klachten

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade niet aan hen kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct.

Zilt Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en de instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van uw gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Het is verboden illegaal te downloaden, te uploaden of te streamen. De huurder is zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/ overtreder worden op verzoek van autoriteiten kenbaar gemaakt. Alle door de verhuurder te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald. U bent zelfverantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren). Verhuurder stelt zich daarvoor niet aansprakelijk. Mocht u een klacht willen indienen, dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak

De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

 • Geen etenswaren in de (koel)kasten achterlaten.
 • Tuinkussens (indien aanwezig) graag binnen leggen.
 • Eventueel breukwerk en/ of schade melden bij de verhuurder.
 • Thermostaat terugzetten naar 15 graden Celsius. De knoppen van de radiatoren niet dichtdraaien.
 • Alle ramen en deuren afsluiten.
 • De vaatwasser leegmaken of bij vertrek aanzetten.
 • Alle afvalbakken in het huis leegmaken. Afval weggooien in de daarvoor bestemde containers. Dit geldt ook voor kartonnen dozen en lege flessen.
 • Meubilair terugzetten op de oorspronkelijke plaats (Het is niet toegestaan binnen meubilair naar buiten te verplaatsen).
 • Alle stekkers van apparatuur en/of lampen in het stopcontact laten zitten.
 • Het is niet toegestaan de instellingen van televisie te veranderen.
 • Huisdieren niet op de banken of bedden laten slapen.

De eindschoonmaak die aan u is doorgerekend betreft normale schoonmaakkosten. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode zodanig zijn vervuild dat extra schoonmaakkosten noodzakelijk zijn, dan zullen deze met de waarborgsom verrekend worden.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/ huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Wijzigingen en drukfouten in data en tarieven zijn nadrukkelijk voorbehouden.

Privacy

Alle gegevens die huurder verstrekt aan verhuurder worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over producten en diensten van Zilt Vakanties te geven. Gegevens worden niet overgedragen aan derden, tenzij we voor uw reservering gebruik maken van een beheerder. Op de verwerking van alle gegevens is ons privacyreglement van toepassing.

Op verzoek van huurder zullen wij zijn gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Indien huurder geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kan huurder dat kenbaar maken aan verhuurder per post aan Zilt Vakanties of e-mail (info@ziltvakanties.nl).